Uprawnieni do rybactwa w obwodach

Ujednolicony wykaz obwodów rybackich wraz z użytkownikami rybackimi (uprawnionymi do rybactwa)

- aktualizacja z dnia 9.12.2019 r.

 

UWAGA!

W kolumnie nr 4 „Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim - Nazwa”:
- brak wpisu lub zapis "Procedura konkursowa (patrz podstrona Konkursy ofert na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich)" albo „Procedura wyjaśniająca stan formalno-prawny” - oznacza, iż uprawnionym do rybactwa jest Dyrektor RZGW w Szczecinie;
- zapis „osoba fizyczna” oznacza iż uprawniony do rybactwa nie wyraził zgody na umieszczenie - na niniejszej stronie internetowej - jego danych adresowych.

W przypadku potrzeby uzyskania dokładnych danych osobowych użytkownika konkretnego obwodu rybackiego należy zwrócić się z pisemnym, umotywowanym wnioskiem o udostępnienie tych danych do Dyrektora RZGW w Szczecinie.

Pliki: