Status prawny

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) - jest organem administracji rządowej niezespolonej właściwym w sprawach gospodarowania wodami, podlegającym Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej jest państwową jednostką budżetową utworzoną dla realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami.

Regionalny Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 878 oraz z 2010 r. Nr 130 poz. 874) oraz statutu nadanego Zarządzeniem nr 36 Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Regionalny Zarząd zapewnia obsługę Dyrektora Regionalnego Zarządu, który jest organem administracji rządowej niezespolonej właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym w zakresie określonym w w/w. ustawie.