Przedmiot działalności i zasady funkcjonowania

Przedmiot działalności i zasady funkcjonowania Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego

 

Na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne tworzy się rady gospodarki wodnej regionów wodnych, zwane dalej "radami regionów", jako organy opiniodawczo-doradcze dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

 

Do zakresu działania rady regionu należy wyrażanie opinii w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, a w szczególności:

1) projektów warunków korzystania z wód regionu wodnego;

1a) dokumentacji, o których mowa w art. 113 ust.3, i wykazów, o których mowa w art. 113 ust. 4;

2) projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;

3) planowanych przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych;

4) projektów inwestycji związanych z gospodarowaniem wodami w regionie wodnym;

5) projektów programów, o których mowa w art. 47;

6) projektów wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie ochrony zasobów wodnych.

 

Rada regionu składa się z 30 członków zgłoszonych przez organy samorządu terytorialnego, organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką wodną, a także przez zakłady korzystające z wód oraz właścicieli wód nienależących do Skarbu Państwa, powoływanych na okres 4 lat, z zastrzeżeniem, że Prezes Krajowego Zarządu może odwołać członka rady regionu przed upływem jego kadencji na wniosek organizacji, która zgłosiła jego kandydaturę.

 

Członków rady regionu powołuje Prezes Krajowego Zarządu na wniosek regionalnego dyrektora zarządu, spośród zgłoszonych osób.

Rada regionu wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza, którzy tworzą prezydium rady regionu. Prezydium reprezentuje radę regionu na zewnątrz oraz organizuje jej prace. Rada regionu może tworzyć stałe lub doraźne komisje albo zespoły; do pracy w komisjach albo zespołach mogą być zapraszane osoby spoza składu rady regionu.

Uchwały rady regionu podejmowane są w głosowaniu, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

Tryb działania rady regionu określa regulamin przez nią uchwalony.

Wydatki związane z działalnością rady regionu konieczne dla realizacji powierzonych jej zadań są pokrywane ze środków regionalnego zarządu.

Członkom rady regionu oraz zapraszanym na jej posiedzenia specjalistom zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie i biorącym udział w posiedzeniu, przysługuje zwrot diet, kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze państwa.

Obsługę biurową rady regionu zapewnia regionalny zarząd.

 

Podstawa ww. informacji - art. 98, 100, 101 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)